5 handgeschreven pachtboeken van 1560 tot 1780

Heeft u al gehoord van TOUST ?

Schenking door Martin Boonen en het Documentatiecentrum van Maaseik.

Dit is geen spellingsfoutje. Het woordje 'Toust' bestaat wel degelijk en werd alom gebruikt in oude pachtboeken. Bert Mersch, medewerker van het oude Stadsarchief Maaseik, ontcijfert oude handgeschreven teksten en kwam dit rare woord regelmatig tegen. Zo staat er o.a. geschreven: “Jacob morts alias Swanen van Alde Eyck heefft ingenomen te wennen (bewerken van land) van den armenmeyster van Eyck eyn stuck lants … ende dysse vorseide stucken heefft Jacob aengenomen eynen tyt of toust van sen jaeren ende alle jaer te betalen ende te lieveren “achgtheyn vaet rogge”. Het gebruik van dit woord is ondertussen verloren gegaan en zelfs woordenboeken vemelden het niet meer. Waarschijnlijk betekent het woord TOUST 'pachttermijn'. 

5 handgeschreven pachtboeken van 1560 tot 1780.
Deze boeken werden geschonken door Martin Boonen en de Werkgroep Documentatie Maaseik aan de Musea Maaseik. Ze bestaan uit 5 heel oude, handgeschreven pachtboeken - registers, die dateren van de periode ca 1560 tot 1780. Deze pachtboeken bevatten interessante gegevens over de betalingen van huur en pacht van velden en landerijen uit de 16e t.e.m. de 18e eeuw in de gemeente Maaseik en omstreken. Ze geven de pachten en “toust” weer, van en aan de armenbroederschap van Maaseik. Tegelijkertijd is het ook een register van pachtcontracten met een opsomming van verschuldigde renten en erfsijnzen.

Nieuwe resultaten in het onderzoek door Bert Mersch!
Binnenkort volgt de onthulling.

Bekijk de pachtboeken hier: